Produkty dodane do koszyka

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiających zdefiniowanych poniżej), korzystających ze strony internetowej sklepu dostępnego pod adresem elektronicznym www.asoris.eu, zwanego dalej „Sklepem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ASORIS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Żywieckiej 118, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 380754300 , właściciel Sklepu dokonujący za jego pośrednictwem oraz na zasadach określonych w Regulaminie, sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: asoris@asoris.eu


Zakres zbierania danych

Sprzedawca zbiera dane Użytkowników, w szczególności składających Zamówienia („Zamawiający”), w sposób określony w Regulaminie.

W celu założenia konta w Sklepie Użytkownik powinien podać dane niezbędne do skorzystania z usługi Konta, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail oraz ustanowić hasło do konta. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, tj.  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy, jak również numer telefonu.


Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dokonania zakupu Towarów, dane osobowe są również gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy,
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy,
 • w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści.
 • udostępnienia danych firmom kurierskich świadczących usługę dostawy produktów zakupionych na ASORIS
 • umożliwienia spersonalizowanych reklam poprzez akceptację Plików Cookie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych. Sprzeciw wobec takiej decyzji administratora można zgłosić pod adresem asoris@asoris.eu. Podstawa prawna: art 6 pkt 1 lit. F RODO


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości. Obowiązek ten wynika w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania,
 • w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Sprzedawcy.


Okresy przechowywania danych osobowych

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług;
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 • dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy – są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 • dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – są przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.


Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać z poziomu konta Użytkownika w menu MOJE KONTO, jak również poprzez kliknięcie w stosowny link, zawarty w przesyłanych komunikatach marketingowych, a także przy pomocy:

 • e-mail - wysyłając wiadomość na adres: asoris@asoris.eu
 • telefonicznie - dzwoniąc na nr: +48 33 814 15 48
 • listownie - wysyłając korespondencję na adres: ASORIS sp. z o.o. ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do

 • w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy (w tym w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy) – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wniesiona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie „Kontakt” niniejszej Polityki prywatności.


Pliki cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w celu:

 • identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Sklepie i informowania go o tym, że jest zalogowany;
 • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy służących do Zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów i rozmiaru czcionki, układu strony);
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.


Cookies innych podmiotów

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Uzytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy Sprzedawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dostęp do danych osobowych Zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary – w zakresie, w jakim Zamawiający poda im te dane.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, Sprzedawca – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.


Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.


Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy ASORIS sp. z o.o. ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy:

 • e-mail - wysyłając wiadomość na adres: asoris@asoris.eu
 • telefonicznie - dzwoniąc na nr: +48 33 814 15 48
 • listownie - wysyłając korespondencję na adres: ASORIS sp. z o.o. ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała


Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 2019-11-11

Zapisz się na newsletter

Dołącz do nas aby być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi produktami oraz promocjami.

Szybka wysyłka

Szybka wysyłka

Realizujemy szybkie wysyłki w ciągu 24h od zaksięgowania środków. W przypadku większych zamówień czas realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych, a w przypadku zamówienia brakującego asortymentu na magazynie czas realizacji wynosi około 2-3 miesiące od złożenia zamówienia. Wysyłkę realizujemy we wtorki i w czwartki.
Płatności

Płatności

Przyjmujemy płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy PayU oraz iMOJE.
Serwis

Serwis

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni pod numerem: +48 (33) 814 15 48.